Kornettens kontonr: 42903822222

SPONSORAVTALE

MELLOM ØRLAND SPAREBANK OG KORNETTEN

 

Avtalens omfang

Denne avtale gjelder mellom Ørland Sparebank og Kornetten for perioden 1.5.2012 -30.04.2015

Reklame. 

Sparebanken betinger seg reklame på instrumentkasser  i.h.t. nærmere avtale.

 Annonsering

 Kornetten skal sørge for at bankens logo blir benyttet i lagets annonsering av konserter, møter etc. Dette gjelder både avisannonser, plakater, brosjyrer etc.

 

 KORNETTEN  FORPLIKTER SEG TIL :

 1.    Ikke å reklamere for andre banker i avtaleperioden. Unntatt herfra er annonser i program for konserter, stevner mv.

2.    Å benytte Ørland Sparebank til alle sine bankforretninger og ha sine innskudd i Sparebanken.

3.    Sørge for at alt reklamemateriell i kontrakten blir holdt i orden.

4.    Å markedsføre Ørland Sparebank under sine arrangement, overfor sine medlemmer og ellers de som er involvert i klubbens drift.

5.    Å stille sitt medlemsregister til disposisjon for banken når det gjelder profilering av samarbeidet mellom Ørland Sparebank og  Kornetten.

6.    Å stille sin hjemmeside på Internett til rådighet for eventuell reklame for banken. I tillegg kan det bli aktuelt med felles ”linking ” av hjemmesidene.

7.    Å arrangere at møte for lagets medlemmer hvor banken gis anledning  for en presentasjon ovenfor lagets medlemmer.

8. Å spille på ett arrangemnet pr. år  - hvis banken har behov.

ØRLAND SPAREBANK FORPLIKTER SEG TIL:

 1.    Å trykke plakater for annonsering av stevner, arrangementer etc.

2.    Å betale alt reklamemateriellet som inngår i avtalen.

3.    Å delta i møter med medlemmene i Kornetten - hvor banken gis anledning til å  presenterer sine tilbud og tjenester til  medlemmene.

Økonomi

Ørland Sparebank betaler kr. 15.000,- til  Kornetten   pr  år i avtaleperioden

Diverse bestemmelse

1.    Reklamemateriellet som inngår i avtalen må være på plass og satt på bilene før sponsorpengene blir overført.

2.    Hvis aktiviteten i laget blir endret har begge parter rett til å reforhandle avtalen i forhold til det årlige beløp banken yter.

3.    Avtalen kan sies opp av begge parter med 3 mnd. varsel. 

 

Brekstad ?

 Martin Vatn (sign)                                                                  Grethe Stav (sign)

-----------------------------                                                ---------------------------------

Ørland Sparebank                                                                                             Kornetten